Het onderwijsprogramma van BMT/MWT is erg dynamisch. Om ervoor te zorgen dat de structuur van het onderwijs binnen de faculteit altijd genoeg aandacht krijgt, is er een opleidingscommissie (OC) opgericht. Het is natuurlijk erg belangrijk dat hier ook studenten aan deelnemen, omdat zij degenen zijn die eventuele problemen in het onderwijs als eerste ondervinden en vaak het beste kunnen verwoorden.

De opleidingsdirecteur, de studieadviseur(s) en de onderwijscoördinatoren nemen deel aan de commissie. De onderwijscommissaris van Protagoras wordt automatisch aangesteld, omdat deze via het studentenoverleg ook nuttige inbreng heeft. De andere studenten worden gevraagd of via sollicitaties uitgekozen.

 

De taken van de opleidingscommissie bestaan uit:

 • advies uitbrengen over het onderwijs- en examen reglement (OER)
 • jaarlijks beoordelen van de uitvoering van het OER
 • gevraagd en ongevraagd adviseren aan het faculteitsbestuur en het opleidingsbestuur over alle zaken die het onderwijs aangaan

 

Op dit moment nemen de volgende leden deel aan de Opleidingscommissie:

Medewerkers

 • Frans van de Vosse (voorzitter)
 • Sofie Linskens (secretaris)
 • Bart Markvoort
 • Bert van Rietbergen

Studenten

 • Lucas Rabou (Bachelor)
 • Andy Kneefel (Bachelor)
 • Heleen van Rooij (Bachelor)
 • Nina van Velsen (Master)
 • Myrthe van den Berg (Master)
 • Max Bossink (Onderwijscommissaris)

Adviseurs

 • René van Donkelaar
 • Mariëlle Bosboom
 • Marian van Wershoven
 • Claartje Boskman

De faculteitsraad heeft advies- en instemmingsrecht waar het gaat om afgeleide taken van de universiteitsraad (UR). Die bevoegdheden worden geregeld in het reglement van de UR. Het gaat om aangelegendheden die de faculteit in het bijzonder aangaan en waarvan de desbetreffende bevoegdheden tevens door het College van Bestuur aan het faculteitsbestuur zijn gemandateerd. Denk bijvoorbeeld aan de begrotingsvoorstellen van een faculteit of een meerjarenplan.

 

De FR heeft een aantal instemmingsbevoegdheden:

 • Vaststelling/wijziging van het faculteitsreglement
 • Vaststelling of wijziging van het OER, behalve een aantal onderdelen die gaan over de inhoud, eindtermen en studielast van de opleiding
 • De vormgeving van het facultaire systeem van kwaliteitszorg en het voorgenomen beleid wat betreft kwaliteitszorg dat volgens de Wet op Hoger onderwijs is opgenomen in het jaarverslag
 • Het opleidingsdeel van het studentenstatuut
 • Een eventueel facultair deel van het instellingsplan
 • Regels op de faculteit op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn

 

De FR heeft initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat de FR voorstellen aan het faculteitsbestuur mag doen over alle aangelegenheden die de faculteit aangaan. De raad heeft recht op informatie. Het faculteitsbestuur moet de raad tijdig alle informatie verschaffen die de raad redelijkerwijs nodig heeft. De raad moet jaarlijks verslag doen van zijn werkzaamheden, en dit verslag voor zowel studenten als personeelsleden ter beschikking stellen. De faculteitsraad van BMT bestaat uit 5 personeelsleden en 5 studentleden.

 

De studentleden in de FR van BMT zijn:

 • Jelle van Kerkvoorde
 • Ella van de Pol
 • Minette van der Wal
 • Moud Rokven
 • Aaron Saam

De examencommissie is een belangrijk orgaan binnen de opleiding dat zich bezig houdt met de volgende zaken:

 • Wijzigen van het standaard studiepakket van een student
 • Beslissen over een verzoek om af te wijken van bepaalde regelingen
 • Beslissen over een verzoek om vrijstelling
 • Vaststellen van de uitslag van een examen
 • Handhaven van de orde op een tentamen en het voorkomen van fraude.
 • Vaststellen van het tentamenrooster


Bij ontevredenheid van een student over een beoordeling of bepaalde regelgevingen, kan de student een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie. Ben je het niet eens met de reactie van de examencommissie op jouw bezwaarschrift dan kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Het Studenten Service Centrum (STU) kan je hierover informeren.

Het secretariaat van de examencommissie bevindt zich op het Onderwijsbureau.

Klik hier voor de samenstelling van de Examencommissie.

Omhoog

Openingstijden Prothok
(Gemini-Noord 1.60)

Openingstijden
Maandag
 9:00-17:00
Dinsdag
 9:00-17:00
Woensdag
 9:00-13:30
Donderdag
 9:00-17:00
Vrijdag  12:30-17:00

Fout gevonden in de website? Geef het door aan ict@protagoras.tue.nl !

Studievereniging der Biomedische Technologie "Protagoras"

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Gemini-Noord 1.60
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040 - 247 2758
E-mail: bestuur@protagoras.tue.nl
www.protagoras.tue.nl